flag Судова влада України

   Правила

внутрішнього трудового розпорядку  

Коропського районного суду

 

1. Загальні положення

 

1.1                   Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) поширюються на всіх працівників Коропського районного суду Чернігівської області.

1.2  Положення  правил, які стосуються перебування в приміщенні суду, є обов’язковими для виконання всіма особами, які в ньому знаходяться.

1.3      Правила мають на меті зміцнення трудової і виконавської дисципліни, правильну організацію праці, повне і раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці.

1.4    В суді повинен дотримуватися принцип незалежності суддів при відправленні правосуддя.

1.5.       Для голови, його заступників та суддів суду Правила встановлюються з урахуванням Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

1.6       Для державних службовців, які працюють у Коропському районному суді , правила встановлюються   з урахуванням Закону України „Про державну службу”. Діяльність працівників ґрунтується на принципах, викладених в ст. 3 ЗУ „Про державну службу”, а саме:

·        служіння народу України;

·        демократизму і законності;

·        гуманізму і соціальної справедливості;

·        пріоритету прав людини і громадянина;

·        професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

·        персональної відповідальності за виконання службових обов’язків і  дисципліни;

·        дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування;

·        дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

 

1.7  Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються головою суду та керівником апарату суду в межах наданих їм актами законодавства повноважень.

 

2. Порядок прийняття та звільнення працівників

2.1.          Обрання (призначення) суддів та припинення їх повноважень
здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

2.2. На підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень голова суду віддає відповідний наказ.

2.3 Призначення на посаду та звільнення з посад інших працівників Коропського райсуду здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України „Про державну службу”, Закону України "Про судоустрій і статус суддів", діючого трудового законодавства.

2.4 Працівники суду приймаються на роботу за трудовими договорами. На посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли Законами України передбачено інше.

Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до ст. 17 ЗУ „Про державну службу”.

2.5  Під час укладання трудового договору  забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання який не передбачено чинним законодавством України .

2.6.          Прийом на роботу працівників апарату суду оформляється наказом керівника апарату суду, який оголошується працівнику під розписку.

2.7    Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено роботи.

2.8.    Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова або випробування повинні бути в наказі про прийняття на роботу.

При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування стоком до 6 місяців.

2.9. Під час прийняття на роботу працівника необхідно:

·         Роз’яснити працівникові його права та обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;

·         Ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією під розписку;

·         Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

·         Проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

 

2.10 Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та оформлюється наказом голови суду.

2.11    В день звільнення працівнику необхідно видати його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися  в точній відповідності з формуванням чинного законодавства та з обов’язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

3. Основні права і обв’язки працівників

 

3.1 Всі працівники Коропського районного суду мають право:

1) користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та Законами України;

2) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень в межах своїх повноважень;

3) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

4) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

5) на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;

6) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

7) захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку;

8) на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

9) вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри;

10) на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України;

3.2 Всі працівники Коропського районного суду зобов’язані:

1) дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

2) не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

3) сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію свої роботи;

4) виконувати свої посадові обов’язки чесно, не упереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян.

5) зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала їм відома під час виконання покладених на них службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

6) шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби

7) забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

8) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

9) своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

10) діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення,  а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;

11) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

12) суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування ) судів;

13) не відчиняти без особливої необхідності вікна у період опалювального сезону;

14) на час виходу із службових приміщень замикати двері ключем та не залишати у них відвідувачів;

15) залишаючи приміщення вимикати світло, обладнання, зачиняти вікна, кватирки, вмикати охоронну сигналізацію.

16) дотримуватися правил пожежної безпеки, охорони праці;

17) використовувати міжміські телефонні розмови лише в службових цілях.

Працівники несуть також інші обов’язки відповідно чинного законодавства України.

 

 

3.3 Коло обов’язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними  довідниками робіт і професій робітників.

3.4 Судді недоторкані, їх недоторканість поширюється на листування, засоби зв’язку, документи, службові і приватні приміщення.

3.5 Права та обов’язки суддів, голів судів та їх заступників визначаються Конституцією України, Законом України «Про судоустрій та статус суддів».

 

4. Обов’язок адміністрації суду.

 

4.1 Адміністрація суду зобов’язана:

1) належним чином організувати роботу працівників, щоб кожен працював за фахом і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце;

2) затвердити посаду інструкцію на кожну посаду за штатним розписом;

3) забезпечити здорові та безпечні умови праці ;

4) постійно змінювати трудову і виконавську дисципліну;

5) поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю;

6) постійно контролювати дотримання працівниками всіх вимог по техніці безпеки, виробничій санітарії, і гігієни праці, протипожежній безпеці;

7) забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи на виробництві з навчанням в учбових закладах;

8) надавати на вимогу працівника для ознайомлення матеріали, що стосуються проходження ним державної служби;

9) уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати їх житлово-побутові умови;

10) забезпечувати незалежність суддів у межах, передбачених чинних законодавством;

 

5. Робочий час та його використання

 

 5.1 Тривалість робочого часу працівників Коропського районного суду складає 40 годин на тиждень:

 

·         Понеділок, вівторок, середа, четвер  - з 08 до 17 год.

·         П’ятниця  - з 08 до 15.45 год.

·         Обідня перерва – з 13 до 13.45 год.

·         Вихідні дні  - субота і неділя

 

Вихід на роботу фіксується за підписом  працівника у журналі обліку, який ведеться в суді.

5.2 Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов’язані за наказом голови суду чи заступників голови суду виходити на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

5.3  Працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

5.4 Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою суду на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.

Графік доводиться до відома всіх працівників.

5.5 Надання відпусток суддям, оформляється наказом голови суду,  державним службовцям, службовцям та іншим працівникам керівником апарату суду.

5.6 Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

5.7 За рішенням керівника державні службовці можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується чи відпустки в наступному році.

Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії, або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог ч. 1 ст. 79 КЗпП України, та в інших випадках, передбачених законодавством.

 

6. Використання приміщень

6.1 Вхід у приміщення суду здійснюється в такому порядку:

 

з 7.00 год.

 

·         Для працівників суду за службовими посвідченнями;

 

з 8.00 год.

 

·         Для працівників інших державних органів – за службовими посвідченнями;

·         Для депутатів рад усіх рівнів – за депутатськими посвідченнями;

·         Для керівників підприємств, установ, організацій за списками попередньо погодженими з керівництвом управління;

·         Для делегацій, що перебувають в суді у супроводі відповідальних працівників ТУ ДСА, ДСА України, керівників апеляційного суду, голів судів;

·         Для учасників судових засідань, яким судові засідання призначені до 9.00 години з пред’явленням судової повістки або іншого документу;

 

з 9.00 год.

 

·         Вільний вхід для всіх зацікавлених осіб згідно графіку прийому громадян.

 

6.2 Вхід відвідувачів з великогабаритними речами обмежений, за винятком обладнання, що належить представникам преси.

6.3 Працівники суду  не несуть  відповідальності за особисті речі, документи, коштовності, валютні кошти  осіб які перебувають в суді.

6.4 Вільних вхід відвідувачів в суд припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого дня. Працівники суду повинні завершити роботи та залишити приміщення до 19.00, а в разі нагальної необхідності (великий обсяг роботи) до закінчення роботи з дотриманням вимог цих Правил.

6.5  Технічний персонал допускається у приміщення за посвідченнями перед початком робочого дня з 6.00 і після закінчення робочого дня до закінчення роботи. Прибирання службових приміщень проводиться при зачинених дверях кабінетів.

6.6 Службові приміщення використовуються за функціональним призначенням. Відповідальність за використання приміщень покладається на керівництво суду відповідно до наказу про закріплення приміщень.

6.7 Винесення матеріальних цінностей дозволяється за перепусткою або накладною, підписаною керівництвом суду. Копії перепусток або накладних залишаються у співробітників судової міліції.

6.8 Пропускний режим  в суді забезпечує судовий розпорядник. Не допускає сторонніх осіб і скупчення людей у коридорі . Слідкує за тим, щоб працівники і відвідувачі дотримувались правил громадського порядку і протипожежної безпеки.

6.9.  Паління у приміщені суду дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях. Паління в приміщення суду заборонено, якщо з технічних причин місце для паління не виділено.

6.10 Судовий розпорядник веде журнал обліку осіб, що перебувають у приміщенні суду після 19.00.

 

7. Організація прийому громадян.

 

7.1 В Приміщенні суду на видному місці вивішується графік прийому громадян керівництвом суду.

7.2 Прийом громадян фіксується в спеціально заведених журналах та здійснюється з дотриманням вимог ЗУ „Про звернення громадян” та Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді.

 

8. Заохочення за успіхи в роботі.

 

8.1 За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і старанну роботу, новаторство у праці і інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:

·         Оголошення подяки;

·         Преміювання;

·         Нагородження почесною грамотою;

 

Заохочення державним службовцям за сумлінну працю передбачаються ст. 34 ЗУ „Про державну службу”

За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород  та присвоєння почесних звань.

Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівників не застосовуються.

8.2 Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги, передбачені законодавством. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.

8.3 Заохочення оголошується наказом, про що вноситься запис до трудової книжки.

 

9. Дисциплінарна відповідальність голови суду, його заступника та суддів.

 

9.1. Дисциплінарна відповідальність голови суду, його заступника, суддів встановлюється Законом України «Про судоустрій та статус суддів».

 

10. Стягнення за порушення трудової дисципліни іншими працівниками  суду

 

10.1 За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

·         Догана;

·         Звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 КЗпП України.

До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує той суд в якому державний службовець працює, можуть застосовуватися і такі заходи дисциплінарного впливу:

·         Попередження про неповну службові відповідність;

·         Затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Для визначення заходу дисциплінарного стягнення голова суду повинен враховувати:

·         Ступінь тяжкості вчиненого проступку;

·         Шкоду, заподіяну проступком;

·         Обставини вчинення проступку;

·         Попередню роботу державного службовця.

10.2 Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку. Працівник може оскаржити накладення на нього дисциплінарного стягнення у передбаченому законом порядку.

10.3 Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення  проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

10.4 Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то від вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

11. Контроль за виконанням правил та відповідальності за їх порушення

 

11.1 Контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку покладається на голову суду та керівника апарату.

11.2 Відповідальність за стан і дотримання перепускного режиму покладається на  судового розпорядника.

11.3 Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у суді на видному місці.

11.4 Ознайомлення працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку проводиться під розписку.